Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1 Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2 Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3 Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman.
1.6 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2 Indien Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3 Indien naar het oordeel van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1 Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2 U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman.
5.3 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman gevestigd is.
7.3 Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.4 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman schriftelijk zijn aanvaard.
7.5 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Module Webshop

Indien Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman een webshop exploiteert zijn daarop de volgende bepalingen van toepassing.

Artikel 1. Prijzen en informatie

1.1 Alle op de website en in andere van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
1.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de koopovereenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 2. Totstandkoming koopovereenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod van Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman en het voldoen aan de daarbij door Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman gestelde voorwaarden.
2.2 Indien u het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1 U heeft het recht de op afstand gesloten koopovereenkomst met Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou kunnen.
3.3 U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
3.4 U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
3.5 Reeds door u (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald aan u op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman aanbiedt het product zelf af te halen, mag Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman wachten met terugbetalen tot Fysiotherapie en Oedeemfysiotherapie Mark Brinkman het product heeft ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.